موعظه مشروح

یک موعظه ” مشروح(شرح داده شده) ” چیست؟

پاسخها
03.19.2019

پاسخ

یک موعظه مشروح، موعظه ای است که نکته اصلی پیغام کتاب مقدس را می گیرد، و آن را نکته اصلی موعظه خود می سازد، و کاربرد آن را در زندگی امروز نشان می دهد.

به عبارت دیگر، موعظه مشروح، مفهوم پیغام کتاب مقدس را آشکار می کند و ارتباط آن را با زندگی شنوندگان نشان می دهد. همین.

به این معنا که موعظه مشروح لازم نیست:

  1. لازم نیست که بر روی یک یا دو آیه تمرکز کند.
  2. لازم نیست که مباحثات پیچیده، همراه با جزئیات یا پیشینه تاریخی بی پایان را ارائه دهد.
  3. لازم نیست که موضوعی خشک، مُرده یا دور از زندگی افراد باشد.
  4. نکته اصلی و اولیه پیغام را با هر کاربرد مشروعی از آن پیغام، گنگ و سردرگم کند. ( به این معنا که از یک آیه استفاده کن تا منظور خود را بیان کنی).

ترجیحاً باید یک پیغام کتاب مقدسی کوچک، متوسط یا بزرگ را برداشته و به شکل برجسته ای اهمیت مفهوم اولیه این پیغام را در دنیای امروز ما نشان بدهد.