شبانی بزرگ(ماکرو) و شبانی کوچک (میکرو) : یک تفاوت مهم

درحالیکه به طور فزاینده ای در رابطه با اهمیت مسئولیت مشایخ در شبانی کردن گلّه شان، ملزم می شدم، با این حقیقت دست و پنجه نرم می کردم که تکالیف مهمی وجود دارد که مشایخ باید آنها را برای جماعت و به شکل متحد انجام دهند. به عبارت دیگر، پایه و اساس خدمت روحانی شبانی […]