الهیات کتاب مقدسی و اعلان انجیل

آیا موعظه مشروح می تواند به طور پیوسته بشارتی باشد؟ گاهی اوقات واعظان از کتاب مشروحِ مربوط به کتاب مقدس دوری می کنند، چون گمان می کنند که این وسیله برای تعلیم دادن الهیات به مسیحیان بالغ، خوب است اما برای کمک به غیرایمانداران، برای درک انجیل، بد است. این دلواپسی زمانی بیشتر می شود […]