کلیساشناسی بد شما، به ما آسیب می رساند

توسط Mark Colins | 05.13.2019

کلیسا چیست؟ این سؤالی است که بیش از همه از آن می ترسیدم. من 28 ساله بودم، و از جایگاه رهبری تیم مسیونری به جایگاه مدیر منطقه ای ارتقا یافته بودم. در جلسه ماهانه رهبران، به همراه 10 نفر دیگر از رهبران تیم، نشسته بودم و ما نماینده بیش از 80 نفر مسیونر حمایت شده […]