آیا عضویت در کلیسا بر اساس کتاب مقدس می باشد؟

” همسر مسیح نمی تواند زناکار باشد؛ او بدون فساد و تباهی، و پاک و خالص می باشد. او یک خانه را می شناسد؛ با پاکدامنی و حُجب و حیا از تقدّس یک تخت محافظت می کند. ما را برای خدا حفظ می کند. پسرانی را که برای ملکوت به دنیا آورده معین می کند. […]