تجدیدنظر در مورد یکجور بودن: قالب کتاب مقدسی برای کلیساهای چند ملّیتی

من یک مسیحی هستم، یک هندی، در گذشته موزیک راک می نواختم. من در جنوب هند بزرگ شدم و در میان یک فرهنگ فرعی( شبه فرهنگ) بخصوصی از بوته شهری هندی بخصوصی زندگی کردم. وقتی خداوند در سال آخر کالج مرا نجات داد، به زودی خودم را در میان افرادی یافتم که کاملاً متفاوت از […]