پاک کردن فهرستها : بخش 2، لیست توجه و مراقبت

ما چگونه می توانیم با محبت، اعضایی را از فهرست کلیساهای خود حذف کنیم، بدون اینکه باعث جدایی و آسیب زدن به احساسات اعضای باقیمانده شویم؟ ممکن است یک کشیش به درستی نگران لیستهای باد کرده عضویت باشد که دقیقاً نشاندهنده این نیست که چه کسانی واقعاً در کلیسا حضور دارند. اما به سختی می […]

پاک کردن فهرستها

اگر چه تقریباً هر روز داستانهایی از رهبران کلیسا در سراسر کشور می شنوم، اما وقتی ایمیل زیر را از یک شمّاس امین در یک کلیسای باپتیست (تعمیدی) دریافت کردم، متحیر شدم: “از اینکه فرصتی به من دادید تا در مورد پاک کردن فهرستهای کلیسا با شما صحبت کنم، قدردانی می کنم. من دیروز لیستی […]