شبان عزیز، الهیات تقدیس خود را بشناس

توسط Mike Christ | 03.20.2019

  دقیقاً لحظه ای که من ناکافی بودن درک خود از تقدیس را احساس کردم، در ذهنم حک شده است. این در جلسه ای متشکل از گروهی کوچک اتفاق افتاد، هنگامیکه ما در مورد عامل محرک میان اعمال ما و کار روح القدس در طی مراحل مقدس شدن بحث می کردیم. طبق روال معمولِ این […]