شش مزّیت بشارت دادن برای شاگردی

توسط Brian Parks | 05.13.2019

“بشارت دادن زندگی مرا عوض کرد.” جان، راننده تاکسی من، هنگامیکه به سمت آزاد راه اُرلاندو می رفتیم، این مطلب را گفت. من برای شرکت در یک کنفرانس به آنجا می رفتم و وقتیکه او فهمید من مثل اکثر مسافرانش برای رفتن به دنیای دیزنی (Disney World )به اُرلاندو نمی روم، مکالمه ما به سرعت […]