شاگرد سازی، مسیحیت عادی و معمولی می باشد

توسط Erik Raymond | 05.13.2019

کار شما به عنوان یک مسیحی چیست؟ اگر خدا فهرستی از کار شما در زندگی مسیحی ارائه می داد، فکر می کنید که چه چیزهایی را شامل می شد؟ تکلیف شاگرد سازی در مرکز کار مسیحی قرار دارد. ما به وضوح این را در کلمات خداوند پیش از صعودش می خوانیم: و عیسی آمد و […]