یک قالب کتاب مقدسی برای موعظه مشروح

موعظه مشروح چیست؟ یک موعظه مشروح، موعظه ای است که محتویات و مقصود آن توسط محتویات و مقصود یک پیغام مشخص از آیات کتاب مقدس کنترل شده باشد. واعظ مطابق این متن موعظه می کند، و مقصودش این است که این موعظه کاری را در شنوندگانش انجام دهد که خدا قصد انجام آن را از […]