از نظر عهد جدید وقتیکه کلیساها با هم جمع می شوند باید چه کاری انجام دهند؟

توسط Ligon Dancun | 05.13.2019

عهد جدید می گوید که وقتی کلیساها جمع می شوند باید کتاب مقدس را بخوانند، کتاب مقدس را موعظه کنند، از کتاب مقدس دعا کنند، از کتاب مقدس سرود بخوانند، کتاب مقدس را ببینند. 1.کتاب مقدس را بخوانند: پولس به تیموتائوس گفت که ” خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار.” (اول تیموتائوس […]