دعای متحد برای ” چهار مورد بزرگ”

همه ما عضو کلیساهایی بوده ایم که در آن دعا می کنند، اما نه دعای هدفمند یا بسیار مؤثر. متأسفانه، اکثر اوقات، دعای کلیسا مانند دعای قبل از غذاست- یک دعای اجباری است و همه به تصمیم شما برای انجام آن، احترام می گذارند، اما واقعاً هیچ کس بهره ای از آن نمی برد. ارزش […]