آیا در جماعتهای فقیر، اصول و تعالیم اهمیت دارند؟

چند سال پیش، من (مایک) برای صرف قهوه با یکی از دوستان قدیمی کالج همراه شدم و به حرفهای او گوش می دادم که می گفت چطور در زمانیکه دانشجو بودیم دیدگاه او نسبت به خدمت روحانی تغییر کرده است. در حال حاضر، او رهبری خدمات روحانی کالج را در تعدادی از محوطه های دانشگاه […]