آیا مهم است که از عنوان و لقب “شیخ(اسقف)” و “شماس” استفاده کنیم؟

با وجود اینکه عنوان و لقب “شیخ” و “شماس” برای خدمت روحانی کلیسا ضروری نیست، اما چند دلیل خوب وجود دارد که نشان می دهد کلیساها باید از این عنوانهای کتاب مقدسی استفاده کنند. نشان می دهد که اقتدار ما از کتاب مقدس می آید، نه حکمت انسانی. استفاده از عنوان و لقبهایی که بر […]

شرایط لازم و مسئولیتهای شمّاسان بر اساس کتاب مقدس

چه کسی باید شمّاس باشد؟ کتاب مقدس در مورد کار شماسان چه می گوید؟ دو خدمت اداری بر اساس کتاب مقدس: مشایخ و شماسان مقایسه خدمت اداری شماس با خدمت اداری شیخ(اسقف) به ما کمک خواهد کرد تا به این سؤالات پاسخ دهیم. نخستین رهبران روحانی جماعت، مشایخ هستند که در عهدجدید ناظران (اسقفان) یا […]