پیدا کردن نکته یک عبارت

” من چگونه نکته مربوط به یک متن کتاب مقدسی را پیدا کنم؟ این سؤالی است که اغلب اوقات از گروههای کوچک مطالعات کتاب مقدس و رهبران دانش آموزان در کلیسایی که خدمت می کنم، می شنوم. و هیچ چیز به اندازه گفتن اینکه من یک فرمول جادویی دارم، مرا خوشحال نمی کند، فرمولی که […]