خواندگی کشیشان در دعا کردن برای اعضای خود

اگر خدا شما را فراخوانده که کشیش شوید، پس مطمئنم که این اشتیاق را دارید که برای اعضای خود دعا کنید. متأسفانه، اشتیاق داشتن هرگز کافی نیست. وقتی خداوند ما از جمع شاگردان خود خواست که “بیدار باشید و دعا کنید،” مطمئنم که آنها این اشتیاق را داشتند که وفادارانه با کسی که دوستش داشتند، […]