مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد- و الهیات کتاب مقدس به عنوان درمان آن

تشخیص (بیماری) – مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد ( بخش 1 ) کشف- الهیات کتاب مقدسی چیست ( بخش 2) مسیر و جهت – چطور در حین موعظه کردن، الهیات کتاب مقدسی را اجرا کنیم ( بخش 3)   تشخیص- مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد ( بخش 1) در انجمن کلیساها […]