آیا موعظه کردن از زمان کلیسای اولیه تغییر کرده است؟

توسط Peter Sanlon | 03.19.2019

موعظه مشروحِ سیستماتیکِ دائمی از کتاب مقدس، جایگاهی مرکزی در دید و رویای من برای خدمت کلیسا به طور طبیعی، دارد. وقتیکه من از کتابهای موجود در کتاب مقدس برای جماعتم موعظه می کنم، معتقدم که با این کار یک حرفه و سنتّی را ادامه می دهم که ریشه در تورات، روشهای تعلیمی یهودیان و […]