دعا کردن در روابط شاگرد سازی میان خواهران

” من برای تو دعا می کنم!” ما غالباً این سخن عاری از لطف را به دوستان خود می گوییم، اما چقدر به دعای خود برای این افراد ادامه می دهیم؟ وقتی به روابط خودم در کلیسا توجه می کنم، مشتاقم که از آن نوع خواهرهایی در مسیح باشم که خودش را متعهد به دعا […]