هنوز از شبانی کردن خود راضی نیستیم- اما پیشرفتهایی داشته ایم

توسط Bob Johnson | 05.13.2019

یادداشت ویراستار: این در ادامه مقاله باب در سال گذشته می باشد: ” هنوز از شبانی کردن خود راضی نیستیم.” **** یک سال و نیم گذشته، من مقاله ای با عنوان مشابه نوشتم که درباره نقشه ای برای افزایش سطح شبانی و قصد و نیّتِ شبانی کردن بود، آنچه که مشایخ کلیسایم برای اعضایمان فراهم […]

هنوز از شبانی کردن خود راضی نیستیم…

توسط Bob Johnson | 05.13.2019

یادداشت ویراستار: در اینجا در مورد باب و مشایخی که با او همکاری می کنند بخوانید. **** چند روز پیش یکدفعه فکر کردم، “اِستَن و ماریا (اسامی واقعی آنها نیست) کجا هستند؟ چند هفته ای آنها را در کلیسا ندیده ام. روز بعد یک نفر به من گفت که آنها به خاطر چیزی که در […]