الهیات کتاب مقدسی و بحران تمایلات جنسی

جامعه غربی اخیراً چیزی را تجربه می کند که فقط به عنوان یک انقلاب اخلاقی می توان آن را توصیف کرد. قانون اخلاقی جامعه ما و ارزیابی کلّی اخلاقی در رابطه با یک مسئله مشخص، نه فقط متحمل تطبیق های کوچک بلکه متحمل واژگونی کامل شده است. آنچه که پیش از این محکوم می شد، […]