سیستم کلیساهای جماعتی ساعت 8:00 شب کار را متوقف نمی کند

توسط Sam Emadi | 05.13.2019

افرادی که عضو کلیساهای جماعتی هستند در این مورد بحث می کنند که نهایتاً جماعتهای محلی مسئول عضویت، تأدیب و انضباط، و اصول و تعالیم خود هستند. اما این چه مفهومی دارد؟ آیا جماعتها مسئول یک بخش از زندگی کلیسا هستند. در حالیکه مشایخ به بقیه امور رسیدگی می کنند؟ آیا تا زمانیکه در جلسات […]