شیادان مشروح ( گسترده شده)

مارک دِوِر به درستی موعظه مشروح را اینطور توصیف می کند، ” موعظه ای که برای نکته مورد نظر موعظه، نکته عبارتی خاص از آیات کتاب مقدس را به کار می برد.” به هر حال، من موعظه هایی شنیده ام ( موعظه کرده ام!) که قصد آن مشروح بودن است، اما موفق به انجام این […]