تغییر کلیسایی که تحت رهبری شمّاسان می باشد به کلیسایی که تحت رهبری مشایخ (اسقفان) می باشد

توسط Phil Newton | 05.13.2019

در اوایل دوران کشیشی من، دو شمّاس کار غیر معمولی انجام دادند: در واقع آنها جماعت را شبانی کردند. به غیر از این دو مرد، کلیسا یک طرز حکومت باپتیست (تعمیدی) داشت که در اواسط قرن بیستم معمول بود: هشت شمّاس به عنوان هیئت مدیران خدمت می کردند، و کلّ جماعت واقعاً در هر جلسه […]