آیا کتاب مقدس برای افرادی که در خواندن مشکل دارند، بسیار پیچیده می باشد؟

توسط Andy Prime | 05.13.2019

من وقتی 18 یا 19 ساله بودم کتاب خواندن را یاد گرفتم. منظورم خواندن به شکل واقعی می باشد. پیش از آن، چیزهایی که می خواندم محدود می شد به منوی رستوران یا نتایج فوتبال در تلویزیون. اما بعد، این کتاب را خواندم و فهمیدم که واقعاً آنرا دوست دارم. کم کم فکر کردم که […]