نُه نشانه کلیسای انجیل خوشبختی

توسط D. A. Horton | 03.20.2019

شما چگونه کلیسای انجیل خوشبختی را ارزیابی می کنید؟ نُه سال اول زندگی من با مسیح، در چنین محیطی بود، به علاوه دو سالی که صرف شفا و درمان الهیاتی من شد، دورانی که مرا برای شش سال بعدی آماده کرد که شبانی کردن در زمینه شهری بود. آنچه برای من روشن شد این است […]