آیا حلیمان (فروتنان) ضعیف هستند؟ – کشیشان درباره ملایمت چه فکری می کنند

وقتیکه کلمه “کشیش” را می شنوید، اولین کلمه ای که به ذهنتان می رسد چیست؟ من حدس می زنم که کلمه “ملایمت” نیست. غولهای آهنی، قهرمانان مورد پسند ما، به فروتن بودن و حلیم بودن، معروف نیستند. بلکه آنها تمایل دارند که کارهای بسیار برجسته ای را از طریق توانایی محض، مهارت، و نیروی اراده […]

کدام اسناد کلیسایی؟ و چرا؟

اگر چه اسناد کلیسایی چیز سحر آمیزی نیست، اما یکی از اجزاء مهم در جعبه ابزار کشیش می باشد. من می خواهم بر اهمیت سه مورد از این موارد متمرکز شوم: اعتراف ایمان، عهد کلیسایی، و اساسنامه   اعتراف بیانیه ایمان، خلاصه ای از اعتقادات اصولی می باشد. مسیحیان در کلیسای اولیه از عقیده رسولان […]

به غیرمسیحیان، مسیحیان، و اعضای کلیسا موعظه کن

واعظان به چه کسی موعظه کنند؟ من اخیراً چند کتاب درباره موعظه از قفسه کتابخانه برداشتم و متوجه شدم که به ندرت به این سؤال اشاره شده است. به نظر می رسد که واعظان بیشتر نگران سبک موعظه خود هستند. هنوز، تعدادی از کشیشان هستند که به شنوندگان توجه می کنند و می خواهند تمرکز […]