من چگونه روابط مربوط به شاگرد سازی را انتخاب و برنامه ریزی می کنم

توسط Greg Spraul | 05.13.2019

یادداشت ویراستار: اخیراً یکی از مشایخ (مُرشدان) جدید از یک مُرشد باتجربه تر در کلیسای خودش سؤال کرد که او چگونه فرصت می کند به شاگرد سازی مردان جوان در ایمان و بشارت دادن بپردازد. البته، این مُرشد جدید یک شغل سختی در واشنگتن دی. سی دارد، کارهای خانه و بچه ها، مسیر طولانی تا […]