چرا شناختن گروه ( گلّه ) خود یک مسئله بحرانی برای موعظه پُرمعنی می باشد

واعظ روی صحنه قدم می گذارد، با جدّیت و خلوص نیّت به جماعت خیره می شود. زمان دعوت هفتگی اش فرا رسیده است. او از مخاطبان می خواهد که دستهای خود را بلند کنند. هیچ دستی بلند نمی شود. اما او به هیچ طریقی نمی تواند متوجه این موضوع شود، چون او بر روی صفحه […]