منتقل کردن حضار به جایگاه اعضا

یکی از چالشهای عملی که ما کشیشان با آن مواجه می شویم این است که چگونه افراد حاضر در کلیسا را تشویق کنیم تا به عضویت فعال کلیسا درآیند. ما چگونه به افراد کمک کنیم تا ضرورت و خوشی تعلق داشتن به یک جماعت محلی از ایمانداران را درک کنند؟   شش پیشنهاد برای منتقل […]