دیگران

چگونه بر اساس کتاب مقدس به زمینه توجه کنیم؟

پاسخها
01.23.2019

Q&A

پاسخ

  1. حقّ و حقوق خود را تسلیم کنید. پولس رسول، حقّ را داشت که گوشت بخورد، یک همسر ایماندار داشته باشد، و حمایت مالی دریافت کند. با اینحال همه این حقّ و حقوق را تسلیم کرد تا هیچ مانعی سرِ راه انجیل قرار ندهد. (اول قرنتیان 9 : 4 – 18). اگر استفاده از این حقّ و حقوق، باعث رنجش افرادی می شود که به آنها بشارت می دهیم، ما هم باید آماده باشیم که این حقّ و حقوق را تسلیم کنیم.
  2. خادم غیر ایمانداران شوید. پولس، خادم غیر ایمانداران هم شد. او می نویسد،” زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود برم.” (اول قرنتیان 9 : 19) فقط وقتیکه خادم دیگران می شویم، می توانیم از آزادی مسیحی خود استفاده کنیم تا به جای آسیب رساندن به دیگران، به آنها نیکی کنیم.
  3. تا حدّ ممکن خود را با اعمال فرهنگی دیگران وفق دهید، بدون اینکه مرتکب گناه شوید. پولس تا حدّ ممکن خود را با عادات فرهنگی دیگران وفق می داد، بدون اینکه شریعت مسیح را به مخاطره اندازد. (اول قرنتیان 9 : 19 – 23). ما هم باید همین کار را بکنیم.
  4. در محدوده کتاب مقدس بمانید. اگر چه پولس خود را با دیگران وفق می داد، اما اصرار داشت که در محدوده کتاب مقدس بمانید. در میان توصیفات خود، در مورد اینکه چگونه تا حدّ ممکن خود را با افرادی سازگار می کرد که به آنها بشارت می داد، یک پرانتز خیلی مهمی را اضافه می کند: ” هر چند نزد خدا بی شریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است”. ( اول قرنتیان 9 : 21). به عبارت دیگر، پولس تا جاییکه کتاب مقدس اجازه می داد، خود را با اعمال فرهنگی دیگران وفق می داد، نه فراتر از آن. بنابراین، برای ما هم، مانند پولس، فرهنگ انسانی و سنتّها قابل بحث می باشد. اما کلام خدا قابل بحث نیست.

(این مطالب برگرفته از مقاله: ” توجه به زمینه را در جایگاه خود قرار دهید” ، می باشد. نوشته یک کارشناس مأموریتهای مسیونری در آسیای مرکزی.)