شاگردی

من به عنوان رهبر کلیسا چگونه می توانم به توسعه فرهنگ شاگردی کمک کنم؟

پاسخها
05.13.2019
 1. برنامه هفتگی خود را به گونه ای تنظیم کنید که زمانی برای صرف وقت با مسیحیان جوانتر داشته باشید. ( صبحانه و نهار، پیغام بردن، مرور مرتب موعظه ها و غیره).
 2. اگر شما یک جماعت تحصیلکرده را رهبری می کنید، برای کتاب دادن به این افراد، از کلیسا درخواست بودجه شبانی کنید. در دفتر خود، یک سری کتابهای آماده داشته باشید که به دیگران بدهید. مردم را تشویق کنید که آنها را بخوانند و بعد از شما بخواهند که برنامه ای تنظیم کنید و درباره این کتابها بحث و گفتگو کنید.
 3. به دنبال راههایی باشید که مسیحیان بالغ را در جماعت خود تشویق به دیدار یکدیگر کنید. (“جو، امروز با چه کسی نهار می خوری؟”) و به دنبال راههایی باشید که اعضای کلیسا را به یکدیگر وصل کنید (” جو، آیا به این فکر کردی که اوقاتی را با جان سپری کنی؟”).
 4. موعظه خود را نه فقط برای افراد به صورت فردی، بلکه برای کلیسا به عنوان یک کلّ قابل اجرا کنید. ( به عنوان نمونه، ” این عبارت برای ما به عنوان یک کلیسا چه مفهومی دارد؟ به این معناست که ما باید یکدیگر را تشویق و تصحیح کنیم.”) به دنبال راههایی باشید که از طریق کاربردهای موعظه خود، مردم را تشویق به شاگردی و مراقبت و توجه متقابل کنید.
 5. انجیل را موعظه کرده و به کار ببرید. موعظه درست انجیل باید مسیحیانی به وجود آورد که الزامات مشترک خود را برای مشورت دادن و شاگرد سازی یکدیگر را بر پایه هویت خانوادگی مشترک خود در مسیح درک کنند. تا حدّ ممکن به جماعت کمک کنید که نقاط میان اعتراف ایمانشان و دعوتشان به سوی محبت فعالانه نسبت به یکدیگر را به هم وصل کنند.
 6. کلاسهای تحصیلی مخصوص افراد بالغ برای شاگرد سازی یا مشاوره برگزار کنید.
 7. کلاسهای آموزشی یکشنبه، برای موضوعات خاصی چون” ترس از انسان” یا “اراده و راهنمایی خدا” برگزار کنید.
 8. از کلاسهای عضویت کلیسا استفاده کنید، تا توّقعات و انتظاراتی را برای حضور داشتن در زندگی یکدیگر به وجود آورید.
 9. از مصاحبه عضویت کلیسا استفاده کنید تا ببینید که آیا افراد کاندید شده می خواهند که در روابط شاگردی تک نفره شرکت داشته باشند.
 10. کتابخانه و کتابفروشی کلیسای خود را با منابع خوبی درباره شاگردی پُر کنید.
 11. توجه داشته باشید که یک کتابچه CCEF برای نشان دادن این منابع خیلی خلاصه و قابل هضم درباره مطالب خاص و گوناگون، در کلیسای خود قرار دهید. اگر ممکن است، این کتابچه ها را به صورت رایگان ارائه دهید.
 12. این کتابها و کتابچه ها را از روی سکوی موعظه ترویج داده و توزیع کنید.
 13. به عنوان کشیش، الگویی از فروتنی و دعوت به تصحیح کردن ارائه دهید.
 14. توجه کنید که منابع توصیه شده را برای گروههای کوچک کلیسایی فراهم کنید، بر اساس نوع گروه کوچک، همچون گروه زوجهای جوان یا گروه مجرّدها.
 15. اگر این امکان وجود دارد، یک کشیش تمام وقت استخدام کنید که خودش را وقف مشاوره بکند.
 16. اگر این امکان وجود دارد، خانمی را استخدام کنید که خودش را وقف مشاوره و ترویج شاگردی در میان زنان جماعت کند.
 17. اعضای کلیسا را تشویق کنید که در کلاس پایه های تحصیلی مشاوره مسیحی، کنفرانس     (CCEF )شرکت کنند و از دوره های تعلیمی آنلاین آنها استفاده کنند.
 18. کلاس تعلیم مشاوره برای اعضا یا/و رهبران گروههای کوچک کلیسای خود برگزار کنید. CCEF دو دوره تحصیلی بسیار خوب ارائه می دهد- مردم چگونه تغییر کنند و برای تغییر به دیگران کمک کنند. این راهنماهای مفید برای رهبران و کتابهای تمرین آنها، کار را برای کشیشان، رهبران دستگذاری شده، و اعضا بسیار آسان می کند، تا آنها تعلیم دهند که چگونه از کلام مشورت بدهند و به شکل بهتری از یکدیگر مراقبت کنند. (www.ccef.org)
 19. کتاب ابزارهایی در دستان نجات دهنده (بازخرید کننده)، نوشته پُل دیوید تریپ را بخوانید.
 20. افرادی را که شما برای خدمت تمام وقت کشیشی شاگرد سازی می کنید، تشویق کنید که کتاب: وقتی مردم بزرگ هستند و خدا کوچک است، نوشته اِد وِلچ را بخوانند.
 21. دعا کنید. از خدا بخواهید که رهبران، زنان دیندار، و شاگردسازان بالغ را در میان جماعت شما برای کمک به مراقبت از گوسفندان بلند کند.

 

(این لیست نشاندهنده مفادی از مقاله ” بیست راه برای توسعه فرهنگ مشاوره ” نوشته جاناتان لی مَن و دیپاک رِجو می باشد.)