رهبری

شبان (سرپرستی) کلیسا چیست؟

پاسخها
01.23.2019

پاسخ

  1. مسأله اساسی: یک شیخ (اسقف) مردی است که (1) واجد شرایط مورد نیاز در اول تیموتائوس 3 : 1 – 7 و تیطس 1 : 6 – 9 می باشد، (2) توسط جماعتش به عنوان یک شیخ شناخته شده است، (3) و با تعلیم کلام، جماعت را رهبری می کند (اول تیموتائوس 3 : 2)، برای گوسفندان دعا می کند (یعقوب 5 : 14)، و بر کارها و امور کلیسا نظارت می کند (اول پطرس 5 : 2).
  2. توجه و مراقبت: یک شیخ باید از گله مراقبت کند. او باید همه گوسفندان را تعلیم دهد، ضعیفان را قوّت بخشد، از افراد آسیب پذیر محافظت کند، افراد لجوج و سرسخت را توبیخ کند، و افرادی با خصوصیات اخلاقی دشوار را تحمل کند. (دوم تیموتائوس 2 : 24 – 25 ؛ اعمال 20 : 28؛ اول تسالونیکیان 5 : 14). یک شیخ به عنوان کسی که به خدا حساب پس خواهد داد، از اعضای کلیسایش مراقبت می کند. (عبرانیان 13 : 17).
  3. جمع بودن: در عهدجدید، کلیساهای محلی دائماً جمعی از مشایخ را دارند (اعمال 14 : 23، 20 : 17 ؛ فیلیپیان 1 : 1 ؛ اول تیموتائوس 5 : 17 ؛ یعقوب 5 : 14 ). مسیح، شبان اعظم، می خواهد از طریق تعدادی از مردان دینداری که با هم گوسفندان را تعلیم می دهند، پاسبانی می کنند، راهنمایی می کنند، محافظت می کنند، و محبت می کنند، از گلّه خود مراقبت کند. به این معنا که هر کلیسای محلی، با رهبری کشیشان خود، باید به دنبال مردانی باشد که در حال انجام کار یک شیخ هستند، و آنها را برای این خدمت اداری منصوب کنند.