شاگردی

در عمل، چگونه می توانم مسیحیان دیگر را شاگرد بسازم؟

پاسخها
05.13.2019
 1. به کلیسا بپیوندید.
 2. زودتر به جمعهای کلیسایی بروید و دیرتر آنجا را ترک کنید.
 3. مهمان نوازی را با اعضای کلیسای خود بجا آورید.
 4. از خدا بخواهید که دوستیهای استراتژیک به شما بدهد.
 5. اگر امکان داشته باشد، طرحی را در بودجه کشیشی یا خانوادگی خود برای صرف وقت با مسیحیان دیگر، به صورت هفتگی، در نظر بگیرید. این موضوع را با همسر خود در میان بگذارید. اگر امکان داشته باشد، چنین بودجه ای را برای همسر خود هم فراهم کنید.
 6. برای صبحانه، نهار، یا فعالیتهای اجتماعی دیگری که از نظر فرهنگی پذیرفته شده می باشد، برنامه ریزی کنید تا بتوانید اوقاتی را صرف افراد قابل تعلیم کنید. ( از جنس موافق). با توجه به شخص مورد نظر، شاید تصمیم بگیرید که به طور نامحدود، یکبار یا چندین بار یکدیگر را ببینید (شاید پنج بار). اگر شما و این شخص سرگرمی مشترکی دارید، به دنبال راههایی باشید که این سرگرمی را با هم انجام دهید.
 7. از آنها در مورد خودشان سؤال کنید. در مورد والدینشان، همسر، بچه ها، شهادت ایمانشان، شغل، قدمهایشان با مسیح، و غیره سؤال کنید. به هر حال، به طریقی سؤال کنید که مناسب زمینه فرهنگی شما باشد. (آنها را نترسانید!)
 8. در مورد خودتان صحبت کنید.
 9. به دنبال راههایی باشید که مکالمات روحانی داشته باشید. شاید تصمیم بگیرید که کتاب مقدس یا ادبیات مسیحی دیگر را با هم بخوانید.
 10. به نیازهای جسمی یا مادی آنها توجه کنید. آیا آنها از کمک شما سود می برند؟
 11. با آنها دعا کنید.
 12. با توجه به شرایط خانه خود، آن شخص را دعوت کنید که به خانه شما بیاید یا اوقاتی را با خانواده شما سپری کند، اجازه بدهید که آنها زندگی شما را ببینند.