شاگردی

اصولاً، شاگردی چگونه عمل می کند؟

پاسخها
05.13.2019

شاگردی در اصل از طریق تعلیم و تقلید (پیروی) عمل می کند. شاگردی به بهترین شکل، از طریق محبت عمل می کند. هنگامیکه ما با محبت، ایمانداران جوانتر را در راه دینداری و خداشناسی و زندگی قابل تعریف و تمجید، تعلیم می دهیم، آنها با تقلید و پیروی از زندگی و اصول و تعالیم ما در شباهت مسیح رشد می کنند ( به اول تیموتائوس 4 : 16 نگاه کنید.)

تعلیم: کتاب مقدس کشیشان و والدین را فرا می خواند تا به افرادی که نسبت به آنها مسئول هستند، تعلیم بدهند. ( امثال ؛ غلاطیان 6 : 6 ؛ افسسیان 6 : 4 ؛ اول تسالونیکیان 4 : 8 ؛ اول تیموتائوس 1 : 18، 6 : 3 ؛ دوم تیموتائوس 2 : 25 ؛ 4 : 2). همچنین همه ایمانداران را فرا می خواند که یکدیگر را تعلیم دهند ( رومیان 15 : 14).

تقلید و پیروی: مسیحیان مقلّد هستند، اول از خدا، بعد از یکدیگر. ما با گوش دادن و تقلید کردن، در فیض خدا رشد می کنیم. به عبارات زیر توجه کنید:

  • ” پس اقتدا به من نمایید، چنانکه من نیز به مسیح می کنم.” (اول قرنتیان 11: 1).
  • “مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده، به ایمان ایشان اقتدا نمایید.” ( عبرانیان 13: 7).
  • ” و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید، آنها را بعمل آرید، و خدای سلامتی با شما خواهد بود. ” (فیلیپیان 4 : 9).
  • ” لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبّت و صبر مرا پیروی نمودی، و زحمات و آلامِ مرا ” ( دوم تیموتائوس 3 : 10)
  • ” ای حبیب، به بدی اقتدا منما، بلکه به نیکویی” ( سوم یوحنا 11).

 

محبت: مردم از زندگی شما تقلید خواهند کرد، حتی وقتیکه آنها را محبت نکنید. اما رهبری که با محبت رهبری می کند، بهترین تصویر مسیح را نشان می دهد، و وقتیکه مردم را محبت کنید، آنها به بهترین شکل از شما پیروی خواهند کرد.

دوستی: به نوعی، شاگردی فقط دوستی است، اما دوستی به سوی مسیح. دوستان چه کار می کنند؟ آنها از یکدیگر تقلید می کنند. در شاگردی، ما با دیگران دوستی می کنیم تا در شباهت مسیح رشد کنند و به آنها کمک می کنیم تا در شباهت مسیح رشد کنند.

چگونه یک شاگرد باشیم؟ (1) گوش کنید و ببینید که مسیحیان قدیمی تر (مسّن تر) چگونه کار می کنند، استراحت می کنند، خانواده خود را اداره می کنند، با مشاجرات برخورد می کنند، به همسایگان بشارت می دهند، در امتحانات و سختیها پایداری می کنند، در کلیسا خدمت می کنند، یا با گناه می جنگند. (2) از آنها تقلید کنید!