انجیل

اساسی ترین مشکلی که انجیل به آن اشاره می کند چیست؟

پاسخها
03.20.2019

 

پاسخ

  1. آیا انجیل اساساً در مورد این است که به نیازهای ما رسیدگی کند؟ اشتیاق ما را برای داشتن معنی و مقصود به تحقق برساند؟ جامعه را تبدیل کند؟ به ما تعلیم دهد که زندگی بهتری داشته باشیم؟ فقیران را بلند کند؟ ما را ثروتمند و سلامت بسازد؟
  2. تمامی این نظرات درباره انجیل مربوط به درک این مشکل و گفتن این است که “انجیل تماماً همین است! ” اما آیا هیچیک از اینها همان چیزی است که مربوط به انجیل است؟ آیا هیچیک از اینها همان مشکل اساسی می باشد که انجیل به آن اشاره می کند؟
  3. کتاب مقدس می گوید، ” نه، هیچکدام از آنها نیست.” کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که مشکل اساسی بشریت گناه ماست و خشم خدا بر ضدّ ما ، به خاطر گناه ما.
  4. خشم خدا بر ضدّ گناه ما، مشکل اساسی می باشد که انجیل به آن اشاره می کند. عیسی بر روی صلیب به عنوان کفاره مُرد، یک قربانی که خشم خدا را بر می گرداند(رومیان 3 : 25؛ اول یوحنا 2 : 2 ، 4 : 10) تا ما از طریق ایمان به او نجات یابیم.
  • ” پیش خشم وی که تواند ایستاد؟ و در حِدّت غضب او که تواند برخاست؟
  • “غضب او مثل آتش ریخته می شود و صخره ها از او خرد می گردد. ” (ناحوم 1 : 6)
  • “زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. ” (رومیان 1 : 18)
  • “هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود.” ( افسسیان 5: 6)
  • ” و پادشاهان زمین و بزرگان و سپه سالاران و دولتمندان و جبّاران و هر غلام و آزاد خود را در مغاره ها و صخره های کوهها پنهان کردند. و به کوهها و صخره ها می گویند که ” بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب برّه؛ زیرا روزِ عظیمِ غضب او رسیده است و کیست که می تواند ایستاد؟” (مکاشفه 6 : 15- 17)

خشم خدا بر ضدّ گناه ما، همان مشکل اساسی است که انجیل به آن اشاره می کند. عیسی بر روی صلیب به عنوان کفاره مُرد، یک قربانی که خشم خدا را برمی گرداند ( رومیان 3 : 25، اول یوحنا 2: 2، 4 : 10) تا ما از طریق ایمان به او نجات یابیم.