انجیل

آیا ایمان به مسیح تنها راه نجات است؟

پاسخها
03.20.2019

 

پاسخ

  • چالش فرهنگی: امروزه مردم دوست دارند که جامع و دربرگیرنده باشند. ما می خواهیم همه درستکار باشند. در حقیقت فکر می کنیم که تنها راه اشتباه این است که فکر کنیم کسی می تواند در مورد چیزی اشتباه کند. پس وقتی به مذهب می رسیم، می گوییم،” همه راهها به خدا ختم می شود. فقط یک راه درست وجود ندارد. هر آنچه که برای تو کار می کند، آن را باور داشته باش.” اما آیا این همان چیزی است که کتاب مقدس می گوید؟
  • پاسخ کوتاه: در اعمال 4 : 12 پطرس می گوید،” و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.”
  • یک پاسخ نسبتاً طولانی تر: ایمان به مسیح تنها راه نجات است چون تنها با ایمان به مسیح است که می توانیم از دیدگاه خدا عادل شمرده شویم. (غلاطیان 2 : 16). تنها از طریق ایمان به مسیح است که می توانیم با خدا آشتی (مصالحه) کنیم. (رومیان 5: 9 – 11) تنها با ایمان به مسیح است که می توانیم حیات ابدی را دریافت کنیم. (یوحنا 3 : 16) عیسی تنها واسطه میان خدا و انسان است. (اول تیموتائوس 2 : 5)
  • حقیقتاً دربرگیرنده: امروزه درحالیکه عده بسیاری به طور غیر قابل تحملّی این پیغام را محدود و منحصر به یک عده می دانند، ما باید به آنها  جامع و دربرگیرنده بودن اساسی انجیل را نشان دهیم. انجیل همه را به عنوان گناهکار خطاب می کند و بخشش و حیات ابدی را به همه آنانی می دهد که از گناهشان رو می گردانند و به مسیح ایمان می آورند.  مهم نیست که شما چقدر خوب یا بد بوده اید. مهم نیست که اهل کجا هستید یا پیشینه مذهبی شما چیست. اگر از گناه خود توبه کنید و به مسیح ایمان آورید، نجات می یابید.