یک کلیسای محلی چیست؟

مقالات
01.23.2019

Author: Q&A, Jonathan Leeman

یک کلیسای محلی چیست؟

مقاله

08.22.2014

یک کلیسای محلی، گروهی از مسیحیانی است که به طور مرتب به نام مسیح جمع می شوند تا از طریق موعظه انجیل و احکام انجیل، رسماً تأیید کنند و ناظر عضویت یکدیگر در عیسی مسیح و ملکوتش باشند. من می دانم که این موضوع کمی سنگین و عجیب است، اما به پنج بخشِ مربوط به این تعریف توجه کنید:

  • یک گروه از مسیحیان؛
  • به طور مرتب جمع شدن؛
  • تأیید و نظارت در میان جماعت؛
  • با این هدف که رسماً مسیح و قوانینش را روی زمین نشان دهند- در نام او جمع می شوند؛
  • استفاده از موعظه و احکام برای رسیدن به این اهداف.

همانطور که فتوای یک کشیش، یک مرد و یک زن را به یک زوج تبدیل می کند، بنابراین این چهار نکته آخر هم یک گروه معمولی از مسیحیانی را که در پارک با هم وقت می گذرانند، تبدیل به یک کلیسای محلی می کند.

جمع شدن به چند دلیل مهم است. یکی اینکه اینجا مکانی است که ما مسیحیان “در ملأعام می رویم” تا بزرگترین عهد خود را اعلام کنیم. پاسدار نظامی یا سفارتی است که چهره عمومی آینده ملت ما را نشان می دهد. و جایی است که ما در مقابل پادشاهمان سر فرود می آوریم، و ما آن را پرستش می نامیم. فرعونهای دنیا ممکن است با ما مخالفت کنند، اما خدا قوم خودش را از میان ملتها بلند می کند تا او را پرستش کنند. او جماعت مقتدر خود را شکل خواهد داد.

همچنین یک جمع، جایی است که پادشاه ما قوانین خود، احکام و تأدیب و انضباط ها را از طریق موعظه مقرر می کند. موعظه انجیل، ” قانونِ” ملت ما را توضیح می دهد. نام پادشاه ما را اعلام می کند و آن قربانی را که او داد تا پادشاه ما شود، توصیف می کند. راههای او را به ما تعلیم می دهد و ما را با نااطاعتی هایمان مواجه می کند. و ما را از بازگشت فوری خود مطمئن می کند.

از طریق تعمید و شام خداوند، کلیسا پرچم را به حرکت درمی آورد و لباس نظامی ملت ما را تنمان می کند. ما را قابل مشاهده می سازد. تعمید گرفتن این است که هویت خودمان را با نام پدر، پسر و روح القدس تعیین کنیم، همینطور اتحادمان با مرگ مسیح و رستاخیر او را تعیین کنیم ( متی 28: 19 ؛ رومیان 6 : 3 – 5 ) دریافت شام خداوند این است که مرگ او و عضویت مان در بدن او را اعلام کنیم ( اول قرنتیان 11 : 26 – 29 ؛ متی 26 : 26 – 29 ) . خدا می خواهد که قومش شناخته شوند و جدا شوند. او می خواهد که خطی میان کلیسا و دنیا باشد.

کلیسای محلی چیست؟ مؤسسه ای است که عیسی خلق کرده و اقتدار داده تا انجیل ملکوت را اعلام کند، استادان انجیل را تأیید کند، بر شاگردسازی آنها نظارت کند، شیّادان را آشکار کند. همه اینها به این معناست که،”پیوستن” ما به کلیسا، همچون پیوستن به یک کلوب نیست. ما تسلیم آنها می شویم.