عضویت در کلیسا

دوازده دلیل در رابطه با اهمیت عضویت

مقالات
05.09.2019

مطالب زیر اقتباس شده از کتاب عضویت کلیسا، نوشته جاناتان لی مَن می باشد که به زودی می آید: دنیا از کجا می داند که چه کسی عیسی را نشان می دهد، از راه صلیب، 2012).

 1. این موضوع بر اساس کتاب مقدس می باشد. عیسی کلیسای محلی را برپا کرد و همه رسولان از طریق آن خدمت خود را انجام دادند. زندگی مسیحی در عهدجدید، زندگی کلیسایی می باشد. امروزه مسیحیان باید همین انتظار و اشتیاق را داشته باشند.
 2. کلیسا، همان اعضا می باشند. ” کلیسا” بودن در عهدجدید این است که یکی از اعضای آن باشید (کتاب اعمال را بخوانید). و شما می خواهید جزئی از کلیسا باشید چون عیسی آمد تا کلیسا را نجات دهد و با او مصالحه کند.
 3. پیش نیازی برای شرکت در شام خداوند می باشد. شام خداوند غذایی برای کلیسایی می باشد که با هم جمع شده اند، برای اعضا می باشد. ( به اول قرنتیان 11 : 20، 33 نگاهی بیندازید). و شما می خواهید در شام خداوند شرکت کنید. این “ژاکت” تیم می باشد که تیم کلیسا را برای ملتها قابل مشاهده و مرئی می سازد.
 4. توسط آن به طور رسمی عیسی را نشان می دهیم. عضویت، تأیید کلیسا می باشد که نشان می دهد شما شهروند ملکوت مسیح می باشید و بنابراین کارتی را با خود حمل می کنید که نشاندهنده عیسی در برابر ملتها می باشد. و شما می خواهید نماینده رسمی عیسی باشید. آنچه که رابطه نزدیکی با این مطلب دارد…
 5. از این طریق شخص بزرگترین بیعت و وفاداری خود را اعلام می کند. عضویت شما در تیم، که با پوشیدن “ژاکت” آن تیم، مرئی و قابل مشاهده می شود، یک شهادت در ملأ عام می باشد که نشان می دهد بیعت و وفاداری شما متعلق به عیسی می باشد. جفاها و محاکمه ها می آیند، اما تنها کلام شما این است، ” من با عیسی هستم.”
 6. به این طریق تصویرهای کتاب مقدسی را تجربه کرده و مجسّم می کنید. در ساختارهای مربوط به مسئولیت و پاسخگویی در کلیسای محلی، مسیحیان مفهوم ” بدن مسیح”، “معبد روح القدس”، ” خانواده خدا”، و تمام استعاره های کتاب مقدسی را زندگی کرده و مجسّم می کنند (صورت خارجی به آنها می دهند)، ( به اول قرنتیان 12 نگاهی بیندازید). و شما می خواهید اتصال درونی بدن او، پُری روحانی معبد او، و امنیت و نزدیکی و هویت مشترک در خانواده او را تجربه کنید.
 7. برای خدمت به مسیحیان دیگر می باشد. عضویت به شما کمک می کند تا بدانید نسبت به کدامیک از مسیحیان روی سیاره زمین به طور خاص مسئولیت دارید تا آنها را محبت کنید، خدمت کنید، هشدار دهید، و تشویق و دلگرم کنید. به شما این توانایی را می دهد تا مسئولیتهای کتاب مقدسی خود نسبت به بدن مسیح را انجام دهید. ( به عنوان نمونه به افسسیان 4 : 11 – 16 ؛ 25 – 32 نگاهی بیندازید).
 8. تا بدانید که چگونه رهبران مسیحی را پیروی کنید. عضویت به شما کمک می کند که بدانید از کدامیک از رهبران مسیحی بر روی سیاره زمین اطاعت کرده و پیروی کنید، به شما اجازه می دهد که مسئولیت کتاب مقدسی خود را نسبت به آنها انجام دهید. ( به عبرانیان 13: 7 ؛ 17 نگاهی بیندازید.)
 9. به رهبران مسیحی کمک می کند که رهبری کنند. عضویت باعث می شود که رهبران مسیحی بدانند به کدامیک از مسیحیان بر روی سیاره زمین باید “پاسخگو” باشند. (اعمال 20 : 28 ؛ اول پطرس 5 : 2).
 10. تأدیب و انضباط کلیسایی را ممکن می سازد. به شما یک جایگاهی می دهد که بر اساس کتاب مقدس می باشد تا در کار کلیسا برای تأدیب و انضباط مسئولانه، حکیمانه و با محبت شرکت کنید ( اول قرنتیان 5).
 11. یک ساختاری به زندگی مسیحی می دهد. ادعای شخص مسیحی به “اطاعت” و “پیروی” از عیسی را در محیط زندگی واقعی قرار می دهد، جاییکه به شکل واقعی اقتداری بر ما وجود دارد. (به یوحنا 14 : 15 ؛ اول یوحنا 2 : 19 ؛ 4 : 20 – 21 نگاهی بیندازید.)
 12. شاهدی بنا می کند و ملتها را دعوت می کند. عضویت، حاکمیت متفاوت مسیح را به جهان هستی که نظاره گر ماست نشان می دهد ( به متی 5 : 13؛ یوحنا 13 : 34 – 35؛ افسسیان 3 : 10 ؛ اول پطرس 2 : 9 – 12 نگاهی بیندازید). همان حریمهایی که دور تا دور عضویت کلیسا کشیده شده، اجتماعی از افراد به وجود می آورد که ملتها را به چیز بهتری دعوت می کنند.