الهیات کتاب مقدسی

الهیات کتاب مقدسی و شبانی کردن

مقالات
03.19.2019

شما شغل یک کشیش را چطور توصیف می کنید؟ در کجا به دنبال الگو و نمونه خواهید گشت؟ شاید از چند کلیسای محلی دیگر در مورد این مسئله سؤال کنید و تغییرات کوچکی در آنها ایجاد کرده و برنامه کلیسایی خود را بسازید.

البته که در این مورد فرض می شود که همه می دانند که کشیش کیست و چه کارهایی باید انجام دهد. اما ما چگونه بدانیم که نقش اساسی یک کشیش چیست؟

به طور قطع ما باید به آیات کتاب مقدس نگاه کنیم تا به ما بگوید که یک کشیش کیست. اما در کجای کتاب مقدس؟ ما می توانیم با آنچه که مشایخ را واجد شرایط این کار می سازد، شروع کنیم (اول تیموتائوس 3 : 1 – 7 ؛ تیطس 1 : 5 – 10)، و به دقت به حکم های صریحی که به رهبران کلیسا داده شده، توجه کنید. وقتی ما لایه سطحی بعضی از این حکم ها را می خراشیم و به عمق آن وارد می شویم، یک تصویر جالبی ظاهر می شود. به اعمال 20 : 28 و اول پطرس 5 : 1 – 3 توجه کنید، هر دو مورد به مشایخ(پیران) کلیساهای محلی اشاره می کند:

“پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اُسقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید {در یونانی، Poimainein} که آن را به خون خود خریده است. ” (اعمال 20 : 28)

“پیران را در میان شما نصیحت می کنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. گله خدا را که در میان شماست بچرانید { در یونانی، Poimanate } و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه بجهت سود قبیح بلکه به رغبت؛ و نه چنانکه بر قسمتهای خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله نمونه باشید.” (اول پطرس 5 : 1- 3 )

در هر دو عبارت، اصلی ترین وظیفه کشیش در فعل یونانی Poimaino خلاصه شده، مفهوم اولیه این کلمه ” شبانی کردن” می باشد، همچون مراقبت از گوسفندان (لوقا 17: 7 ؛ اول قرنتیان 9 : 7). هم پولس در اعمال و هم پطرس در اول پطرس کار کشیشی را در یک کلمه خلاصه کرده اند: شبانی کردن.

در افسسیان 4 : 11، پولس به کشیشان به عنوان “معلمان-شبانان” اشاره می کند، دوباره توصیف می کند که ایده و نظر شبانی کردن برای کار کشیش یک عمل پایه ای و اساسی است. در حقیقت، کلمه انگلیسی “Pastor” به معنی (کشیش) خود از کلمه لاتین Pastor می آید که به معنی “شبان” می باشد. پس شبانی کردن پایه و اساس کلمه ” کشیش” و توصیف کتاب مقدسی کشیشی کردن است.

اما در کجا یاد بگیریم که شبانی کردن یعنی چه؟ اگر شما آشنایی اولیه با گوسفند و نیازهایش داشته باشید، اصل مطلب را در می یابید. گوسفند نیاز به تغذیه، نگهداری و توجه، راهنمایی و حفاظت دارد. کشیشان این کار را برای افراد خود انجام می دهند،البته با تبدیل آن به کلید روحانی.

 

داستان کتاب مقدس درباره شبانی کردن

اما این استعاره عمق جدیدی به خود می گیرد، زمانیکه می بینیم چطور در سراسر داستان کتاب مقدس مکشوف می شود. نهایتاً کشیشان با دیدن اینکه خدا چگونه قوم خود را شبانی کرد، یاد می گیرند که کشیش بودن چه مفهومی دارد.

 

شبان الهی خروج

داستان کتاب مقدس درباره شبانی کردن به طور جدّی و واقعی زمانی شروع می شود که خدا قومش را از مصر خارج می کند، آنها را به مدت چهل سال در بیابان هدایت می کند، و در امنیت به سوی سرزمین خودشان رهبری می کند. {1}در توصیف کلّ دوره خروج و بیابان، مزامیر 77 : 20 اعلام می کند که، “قوم خود را مثل گوسفندان راهنمایی نمودی، به دست موسی و هارون”.

مانند یک شبان، خدا شخصاً در میان قومش حاضر بود. (خروج 33 : 15 – 16). مانند یک شبان، خدا از قومش محافظت کرد (اعداد 14 : 7-9 ، تثنیه 23 : 14). مانند یک شبان، خدا نیازهای قومش را مهیا کرد. او آنها را تغذیه کرد ( مزامیر 78: 19 ، 105 : 40 – 41 ). آنها را شفا داد ( خروج 15 : 26 ، اعداد 21 : 8 – 9 ).

مانند یک شبان، خدا قومش را به سوی مرتعهای سبز هدایت کرد: “این قومِ خویش را که فدیه دادی، به رحمانیت خود، رهبری نمودی. ایشان را به قوّت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی.” (خروج 15 : 13) مانند یک شبان، خدا با ملایمت، با دلسوزی و شفقت قومش را هدایت کرد:

“ایشان را به ریسمانهای انسان،

و به بندهای محبت جذب نمودم،

و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان برمی دارند،

و خوراک پیش روی ایشان نهادم. ” (هوشع 11 : 4)

در همه اینها، خدا قومش را از طریق موسی شبانی کرد، رهبری انسانی که او منصوب کرد تا آنها را شبانی کند (مزامیر 77 : 20). و موسی خودش از خدا خواست که جانشینی برایش منصوب کند، تا “جماعت خداوند مثل گوسفندان بی شبان نباشند”. (اعداد 27 : 17)

بنابراین خداوند، پادشاه الهی خلقت، شبان قومش نیز می باشد. و خدا آنها را از طریق شبان انسانی که خود منصوب کرده بود، شبانی کرد.

 

داود، پادشاه- شبان

صدها سال بعد، این طرح در سلطنت داود و دوره پادشاهی او ادامه می یابد. خداوند داود را از شبانی کردن گوسفندان برداشته و او را شبان اسرائیل ساخت. (دوم سموئیل 5 : 1 – 3 ، 7 : 8). مزمور نویس اعلام می کند،

“و بنده خود داود را برگزید،

و او را از آغلهای گوسفندان گرفت.

از عقب میشهای شیرده او را آورد،

تا قوم او یعقوب

و میراث او اسرائیل را رعایت کند.

پس ایشان را به حسب کمال دل خود رعایت نمود،

و ایشان را به مهارت دستهای خویش هدایت کرد. “(مزامیر 78 : 70 – 72)

چنانکه داود با دلسوزی و شفقت گوسفندان تحت مراقبت خود را پرورش داد، پس به طور کلی او اسرائیل را هم با مسئولیت پذیری و رحمت هدایت کرد، با راستی و حکمت آنها را شبانی کرد.

با اینحال خدا خودش شبان حقیقی اسرائیل باقی ماند. اسرائیل اعتراف کرد که، “زیرا که او خدای ما است! و ما قوم مرتع و گلّه دست او می باشیم! ” (مزامیر 95 :7) و داود، منصوب شده از جانب خدا برای شبانی، اعتماد خود به مهیا کردن، حفاظت و هدایت خدا را با شعری بلندپایه و عالی در مزمور 23 اعلام می کند.

اما همه پادشاه – شبانان اسرائیل، آنها را به سوی مرتعهای سبز اطاعت از کلام خداوند هدایت نکردند، بلکه، اکثر آنها قوم خدا را به سوی سرزمینهای خشک و بی حاصلِ بت پرستی و ناعدالتی هدایت کردند. بنابراین خدا گلّه خود را در میان ملتها پراکنده کرد، به عنوان تنبیه گناهانشان. ( لاویان 26 : 33؛ تثنیه 4 : 27 ، 28 : 64 ؛ اول پادشاهان 14 : 15).

 

شبانان تازه در خروج تازه

اما همان خدایی که قومش را پراکنده کرد، وعده داد که آنها را دوباره جمع کند. در ارمیا 23 : 1 – 2، خداوند داوری را بر پادشاهان شرور اسرائیل اعلام می کند، شبانانی که گوسفندان خدا را نابود کرده و پراکنده کردند. این شبانان در مراقبت و حفاظت از قوم خدا شکست خوردند، پس خدا داوری را بر آنها آورد. نه فقط این، در آیات 3 – 4 خدا اعلام می کند که،

” و من بقیه گله خویش را از همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده ام جمع خواهم کرد و ایشان را به آغلهای ایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد. و برای ایشان شبانانی که ایشان را بچراند برپا خواهم نمود که بار دیگر ترسان و مشوّش نخواهند شد و مفقود نخواهند گردید. قول خداوند این است. “

خداوند نصیب قوم خود را بازسازی خواهد کرد، و آنها شبانانی خواهند داشت که از آنها مراقبت خواهند کرد، برای آنها مهیا خواهند کرد، و از آنها محافظت خواهند کرد. این شبانان چگونه قوم خدا را خدمت خواهند کرد؟ عبارتی مشابه در ارمیا 3 : 15 به ما می گوید، “و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چرانید.” رهبر قوم خدا، قومی که دوباره دور هم جمع شده اند، قوم را با تغذیه کردن از معرفت و حکمت راهها و کلام خدا رهبری خواهد کرد.

نه فقط این، بلکه خدا یک فرمانروای برتر را برخواهد افراشت، وارث داود، کسیکه نجات همه قوم خدا را تضمین خواهد کرد:

“خداوند می گوید:”اینک ایامی می آید که شاخه ای عادل برای داود برپا می کنم و پادشاهی سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مُجرا خواهد داشت. در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می شود این است: یهوه صدقینو (یهوه عدالت ما). ” (ارمیا 23 : 5 – 6)

این دوباره جمع شدن قوم خدا، این خروج تازه برای بازگشت به سرزمینشان، حتی رهایی عظیم قوم خدا از مصر را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد، و عملی خواهد بود که توسط آن قوم خدا از این به بعد اسم او را برده و او را به یاد خواهند آورد. (آیات 7 -8) . پس خدا قوم خود را به عنوان یک شبان امین جمع خواهد کرد. و خدا شبانان امین بسیاری را بلند خواهد کرد تا از قومش مراقبت کنند. با اینحال یک شبان – پادشاه به طور خاص، قوم را نجات داده و باروری حتمی آنها در مکان خدا، و تحت فرمانروایی خدا را تضمین می کند.

اشعیا 40 : 11 چشم انداز دیگری از عمل خروج تازه خدا را نشان می دهد که خودش قومش را گرد هم جمع می کند:

“او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید،

و به بازوی خود بره ها را جمع کرده،

به آغوش خویش خواهد گرفت،

و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد.”

حزقیال 34 کار خدا را به عنوان شبانی که قومش را نجات خواهد داد، با جزئیات بیشتری به تصویر می کشد. شبانان فعلی اسرائیل خودشان را تغذیه کردند به جای اینکه گوسفندان را تغذیه کنند و موفق به شفای بیماران و یافتن گمراهان نشدند، بنابراین اکنون گوسفندان خدا پراکنده شده اند( آیات 1 – 6). به خاطر همه اینها خدا این شبانان شرور را داوری خواهد کرد، و خودش گوسفندانش را نجات خواهد داد (آیات 7 – 10). خدا خودش به دنبال آنها خواهد رفت، آنها را نجات خواهد داد، آنها را در سرزمین خودشان جمع خواهد کرد، آنها را تغذیه خواهد کرد، و هدایت خواهد نمود تا دراز کشیده و استراحت کنند. ( آیات 11 – 14). “خداوند یهوه می گوید که من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانید. گم شدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ها را شکسته بندی نموده، بیماران را قوّت خواهم داد. لیکن فربهان و زورآوران را هلاک ساخته، بر ایشان به انصاف رعایت خواهم نمود. ” (آیات 15 – 16).

همچنین خدا وعده می دهد،” و یک شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند یعنی بنده خود داود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود.” ( آیه 23) پس خدا خودش شبان آنها خواهد بود، “خادم او داود” هم شبان ایشان خواهد بود. و وقتی خدا دوباره قوم خود را شبانی می کند، آنها آرامش، برکت،امنیت، فراوانی، آزادی، حرمت، و معرفت حقیقی خدا را خواهند داشت(آیات 25 – 31).

 

عیسی شبان نیکو

این شبانی که خدا برای قوم خود تعیین می کند، کیست؟ عیسی، شبان نیکوست. عیسی بر جمعیت رحم و شفقت داشت، چون آنها پراکنده و پریشان حال بودند، گوسفندانی بی شبان بودند. ( متی 9 : 36) عیسی شبان نیکوست که آمد تا حیات فراوان را به گوسفندان خدا بدهد ( یوحنا 10 : 10) ، کسیکه جان خود را در راه گوسفندان خدا داد ( آیه 11، 15)، کسیکه گوسفندان خود را می شناسد (آیه 14)، کسیکه همه گوسفندانش را در یک گلّه جمع می کند. (آیه 16).

استعاره قوم خدا به عنوان گوسفند، در ابتدا برای توصیف اسرائیل در بیابان شکل گرفت: گرسنه، تشنه، آفتاب سوخته، هنوز در خانه حقیقی خود نبودند. با برگرداندن آن به یک کلید روحانی، همه اینها در مورد کلیسا در زمان حال حقیقت دارد. همچون اسرائیل در بیابان، ما هم هنوز وارد آرامی خدا نشده ایم (عبرانیان 4 : 11). ما نه فقط با گرسنگی و سختی تهدید می شویم، بلکه با مخالفت ها و جفاها هم تهدید می شویم.

اکنون ما ضعیف و سرگردان هستیم، تحت فشار سختیها می باشیم. اما در مکاشفه، یوحنا تصویری از مقصد نهایی ما را ترسیم می کند:

“دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد،

و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید.

زیرا برّه ای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود،

و به چشمه های آب حیات، ایشان را راهنمایی خواهد نمود؛

و خدا هر اشکی را از چشمانِ ایشان پاک خواهد کرد.” ( مکاشفه 7 : 16 – 17)

خداوند عیسی شبان ماست، و او شبان نیکوست. یک روز از همین روزها او شبان ما خواهد بود، و ما دیگر هرگز گرسنه یا زخمی نخواهیم شد.

 

شبانی کردن همچون رئیس شبانان

پس این داستان به شبانان کلیسا چه می گوید؟ کلام معروف عیسی به پطرس ما را به مسیر درست هدایت می کند. سه مرتبه عیسی از پطرس پرسید که آیا او را دوست دارد؛ سه مرتبه پطرس پاسخ داد، “بله” ؛ سه مرتبه عیسی از پطرس خواست که مراقب گوسفندانش باشد (یوحنا 21 : 15 – 17). انجیل یوحنا در این عبارت از دو کلمه یونانی متفاوت برای “نگهداری و توجه کردن” یا ” غذا دادن” استفاده می کند، اما آنها یک معنی و مفهوم را می رسانند. هر دو به مراقبت کاملی که شبانان نسبت به گوسفندان نشان می دهند، اشاره می کند: غذا دادن، نگهداری و توجه کردن، هدایت کردن، محافظت کردن. و این دقیقاً همان مراقبتی است که کشیشان باید به افراد خود بدهند.

کشیشان باید افراد خود را با کلام خدا تغذیه کنند، آنها را با تعالیم صحیح نصیحت کنند (تیطس 1 : 9 – 10) ، تمامی اراده خدا را به آنها اعلام کنند (اعمال 20 : 27). کشیشان باید افراد خود را از تعالیم غلط و از گمراه کنندگان محافظت کنند. (اعمال 20 : 29 – 31).

کشیشان باید افراد خود را با فراهم نمودن نمونه الهی رهبری کنند (عبرانیان 13: 7) آنها را برای خدمت مجهز کنند (افسسیان 4 : 12)، و با حکمت، کارهای کلیسا را پیش ببرند( اول تیموتائوس 5 : 17). کشیشان باید به این طریق از افراد خود مراقبت کنند که با دلسوزی و شفقت هر مشورت، کمک، و دلگرمی و تشویقی را که نیاز دارند برای آنها فراهم کنند.

به عبارتی، کشیشان مراقبت می کنند و اهمیت می دهند. آنها نه فقط به افراد خود اهمیت می دهند، بلکه از آنها مراقبت هم می کنند. آنها را می شناسند. جویای آنها می شوند. آنها به افراد خود نیازهای جانشان را می دهند، حتی وقتی که خودِ این افراد از نیاز واقعی خود آگاه نیستند یا آن را نمی خواهند.

در همه اینها، شبانان، خدای پدر را به تصویر می کشند. پولس رهبران کلیسا را نصیحت می کند، “لیکن ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمّل کنید.” (اول تسالونیکیان 5 : 14). این نوع مراقبت فرد به فرد، دقیقاً همان چیزی است که خدا وعده می دهد که برای قومش انجام دهد، وقتی که او قول می دهد که گمشدگان را جستجو کند، گمراهان را بازگرداند، زخمی ها را زخم بندی کند، و همه آنها را در عدالت تغذیه کند. (حزقیال 34 : 16).

و کشیشان، خداوند ما عیسی مسیح را به تصویر می کشند، کسیکه قوم خدا را پیش از هر کشیشی، شبانی کرد، و همچنان آنها را با وجود تمام خدمات کشیشان شبانی می کند، و بعد از اینکه خدمت کشیشان به پایان می رسد هم آنها را شبانی خواهد کرد. به خاطر همین پطرس، عیسی را ” رئیس شبانان” می نامد (اول پطرس 5 : 4). عیسی همان وارثی است که خدا برای داود برافراشت؛ او تنها پادشاه – شبان حقیقی قوم خداست. با اینحال خدمت شبانی عیسی، شبانان انسانی را رد نمی کند- بلکه آنها را تجهیز کرده و قدرت می بخشد.

ای کشیش، آیا تا بحال توجه کرده ای که خدمت تو به کلیسای محلی ات سهمی در تحقق نبوت دارد؟ به یاد داشته باش که خدا وعده داد که شبانان بسیاری را برای قوم خود مقرّر خواهد کرد، وقتیکه شبان برتر را بر آنها مقرّر کرد (ارمیا 23 : 4،5). این شبانان قوم خدا را با معرفت و حکمت تغذیه خواهند کرد (ارمیا 3 : 15).

اولویت های شما در خدمت تا چه اندازه با شبانی الهی هماهنگ می باشد؟ تا چه اندازه از نیازهای روحانی گوسفندان خود آگاهید؟ چقدر از قوت و انرژی خود را صرف تعهّد به برآورده کردن تک تک آن نیازها کرده اید؟ آیا بیشتر نگران این هستید که چه تعداد افراد تازه وارد ساختمان می شوند یا نگران اینکه چگونه جانشان ضعیف می شود یا بارور می شوند؟

آیا شما نسبت به تهدیداتی که بر علیه درستی ایمان افرادتان عمل می کند، هشیار هستید؟ یا گوسفندانتان را با تجهیز نکردن با تعالیم کتاب مقدسی عمیق، به عنوان طعمه راحتی برای معلمین دروغین رها کرده اید؟

آیا می دانید کدامیک از گوسفندانتان بارور می شوند و کدامیک سوء تغذیه شده است؟ کدامیک از نظر روحانی قوی است و کدامیک بیمار است؟ کدامیک در امنیت در آغل می باشد و کدامیک در بیابان پرسه می زند؟

اگر شما نیاز دارید که در کار خود به عنوان یک کشیش تعلیمی تازه دریافت کرده و به پیشرفتی جدید دست یابید، توجه کنید به اینکه خدا چطور قومش را در سراسر داستان کتاب مقدس شبانی کرد. از مراقبت ملایم و حفاظت قدرتمند خدا در حیرت باش. از توجه صبورانه خدا به نیازهای گوناگون قومش درسهایی بگیر. از عمق رحمت دلسوزانه و شفقت خدایی که کهکشانها را در دست دارد و در عین حال خم می شود تا گوسفندانی را که بسیار ضعیف می باشند و قادر به راه رفتن نیستند را در دستان خود بلند کند، مبهوت شو. و دعا کن که با فیض او و در قدرت روحش، خدا تو را شبانی موافق دل خود بسازد.

 

{1} در سراسر این قسمت من از تفسیر تیموتی اس. لانیاک، شبانانی موافق دل من، استفاده کردم: سنتهای کشیشی و رهبری در کتاب مقدس، مطالعات تازه در الهیات کتاب مقدسی 20

( Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006).