چگونه می توانید تفاوت میان توجه به زمینه و سازش غیر کتاب مقدسی را تشخیص دهید؟

پاسخها
05.13.2019

بهترین قانون عملی این است که تعیین کنید توجه به زمینه بر اساس کتاب مقدس چیست و سازش غیر کتاب مقدسی چیست. و این سؤال را بپرسید: آیا این مسأله لغزش انجیل را آشکارتر می کند؟ اگر اینطور است، پس این، توجه به زمینه بر اساس کتاب مقدس می باشد. در غیر اینصورت، سازش غیر کتاب مقدسی می باشد.

در وهله اول، ممکن است اعمال فرهنگی، مانند، درآوردن کفشها در داخل منزل یا غذا نخوردن با دست چپ، اصلاً ربطی به انجیل نداشته باشد. اما اگر تطبیق دادن خود با این نوع آداب و رسوم فرهنگی، توهین به فرهنگ را از بین ببرد، در نتیجه این مسأله به ما اجازه می دهد که مستقیماً در مورد انجیل صحبت کنیم. برداشتن این سنگ لغزشهای فرهنگی، به شنوندگان ما این فرصت را می دهد که لغزش انجیل را واضحتر بشنوند. به عبارت دیگر، درست توجه کردن به زمینه، به مردم این فرصت را می دهد که به سوی انجیل بلغزند، نه فرهنگ.

از طرف دیگر، اگر شما هر عمل فرهنگی را که در تضّاد با کتاب مقدس می باشد، بپذیرید، یا انجیل را به شکلی نشان دهید که مجزا بودن انجیل از اعتقادات کنونی شخص را کوچک بشمارد، این روشِ “توجه کردن به زمینه”، سازش، با لباسِ مبدّل می باشد، چون لغزش انجیل را کوچک می شمارد، و به این ترتیب انجیل را تیره و تار می سازد.