الهیات کتاب مقدسی

چرا الهیات کتاب مقدسی لازمه تأدیب و انضباط و رشد مسیحی می باشد؟

پاسخها
03.19.2019

پاسخ

  1. الهیات کتاب مقدسی به یک مسیحی یاد می دهد که داستان خودش را با علمِ بر داستان خدا درک کند. وقتی یک مسیحی درک می کند که خدا بر تمام تاریخ پادشاهی و حکمرانی می کند و  در طول هزاران سال بر روی نقشه جامع و فراگیر نجات کار کرده است، این مسئله کمک می کند که شخص دورنمایی از داستان خود داشته باشد.
  2. الهیات کتاب مقدسی به یک مسیحی یاد می دهد که از کجا آمده و به کجا می رود. الهیات کتاب مقدسی، کلّ داستان کتاب مقدس را در کنار هم قرار می دهد، از آفرینش تا خلقت نو. وقتی یک مسیحی درک می کند که او مانند همه افراد بشر از گناه شروع کرده، اما اکنون به سوی مشارکت سرور آمیز ابدی با خدا و قوم خدا می رود، این مسئله الهام بخشِ تحملّ، امید، و خوشی در میان کشمکش ها می باشد.
  3. الهیات کتاب مقدسی به یک مسیحی یاد می دهد که چطور کلّ کتاب مقدس در کنار هم جای می گیرد. اگر شما فقط یک کتاب از کتاب مقدس را باز کنید، بدون آگاهی از اینکه جایگاه آن در تاریخ فدیه ( بازخرید) کجاست، باعث می شود که سردرگم و دلسرد شوید. اما الهیات کتاب مقدسی به مسیحیان کمک می کند تا درک کنند که چطور کلّ کتاب مقدس در کنار هم جای می گیرد، این مسئله درک روشنی از هر بخش جداگانه به ما می دهد.
  4. الهیات کتاب مقدسی به یک مسیحی یاد می دهد که چطور همه قسمتهای مختلف کتاب مقدس را در زندگی خود به کار ببرند. قربانی های لاویان چه ربطی به زندگی یک مسیحی دارد؟ فتح کنعان توسط اسرائیلی ها چطور؟ یا پادشاهی داود و سلیمان؟ الهیات کتاب مقدسی کمک می کند که مسیحیان همه چیزهای مربوط به آیات کتاب مقدس را با علمِ به کار مسیح درک کنند، کاری که این چیزها به آن اشاره می کنند و این به مسیحیان کمک می کند تا ببینند چطور این مسائل به زندگی امروز آنها مربوط می شود.