موفقیت در مأموریتها چیست و چگونه آنرا اندازه گیری می کنید؟

پاسخها
05.13.2019

کتاب مقدس چند نکته را مطرح می کند که نمی توان وضوح و روشنی آنرا نادیده گرفت.

  1. نتایج مأموریتها از جانب خدا می آید، نه از وسایل انسانی. “من کاشتم و اَپُلس آبیاری کرد، لکن خدا نمّو می بخشد. لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده، بلکه خدای رویاننده.” (اول قرنتیان 3 : 6 – 7)
  2. نقش ما این است که با امانتداری انجیل را اعلام کنیم و برای نتایج به خدا اعتماد کنیم. “و الحال این را می دانم که جمیع شما که در میان شما گشته و به ملکوت خدا موعظه کرده ام، دیگر روی مرا نخواهید دید. پس امروز از شما گواهی می طلبم که من از خون همه بری هستم، زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم.” (اعمال 20 : 25 – 27)
  3. در نتیجه، موفقیت حقیقی در مأموریتها با امانتداری نسبت به تکلیف مورد نظر اندازه گیری می شود، نه با نتایج فوری و قابل مشاهده. “هر کس ما را چون خدّام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. و دیگر در وکلا بازپرس می شود که هر یکی امین باشد.” (اول قرنتیان 4 : 1 – 2)
  4. طبیعت و ماهیت مأموریتهای مسیحی بستگی به ایمان دارد. “زیرا که به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار.” (دوم قرنتیان 5 : 7). تلاش برای سنجش نتایج، غالباً تلاشی برای زندگی با دیدار می باشد. پذیرش تعریف موفقیت به عنوان “امانتداری” دشوار است، چون برای این کار لازم است که کاملاً به خدا تکیه کنیم.