مأموریت بزرگ از کلیساهای محلی چه می خواهد؟

پاسخها
05.13.2019

برای انجام فرمان عیسی برای شاگرد ساختن تمام امتها (متی 28 : 19)، کلیساها باید:

  1. به طور پیوسته انجیل را موعظه کنند. اگر کلیسایی می خواهد که به دنیا بشارت دهد، باید با بشارت دادن به همسایگان خود آغاز کند. قدم اول: در هر جلسه عمومی کلیسا، انجیل را به وضوح موعظه کنید.
  2. به مردم تعلیم دهید که تمام فرامین عیسی را اطاعت کنند. مأموریت بزرگ فرمانی است که می گوید برای عیسی شاگردان بسازید، افرادی که از او پیروی کنند، از او تقلید کنند، و از او اطاعت کنند. شاگردان در حال رشد، شاهدان بهتری می سازند.
  3. هر عضوی را تجهیز کنید که شخصاً بشارت دهد. کشیش نمی تواند تنها فرد بشارت دهنده باشد. کلیسا باید تمام اعضایش را برای بشارت دادن تعلیم دهد و تشویق کند. کلاسهایی در روز یکشنبه برگزار کنید تا بشارت دادن را تعلیم دهد. مطالب بشارتی (از جمله: کشفِ مسیحیت {لینک}) را برای استفاده در بشارت شخصی به طور برجسته معرفی کنید. به طور مرتب برای کارهای بشارتی کلیسا دعا کنید.
  4. به دنبال فرصتهایی باشد که با مسیونرها در ملتهای دیگر همراه شوید. کلیساها نه تنها باید برای بشارت دادن به همسایگان خود سخت تلاش کنند، بلکه باید به مکانهایی بروند که مسیح شناخته نشده است. (رومیان 15 : 20). بنابراین، به دنبال شراکت با برادران و خواهرانی باشید که مثل شما فکر می کنند، افرادی که در حال حاضر در کشور دیگری فعالیت می کنند.
  5. دعا کنید که خدا اعضایی را برخیزاند که انجیل را به ملتهای دیگر برسانند. هر کلیسایی، شرایط متفاوتی دارد، اما هر کلیسایی باید دعا کند که خدا تعدادی از اعضای آنها را برای مأموریتهای خارجی بلند کند.