بشارت دادن

بشارت چیست؟

پاسخها
01.23.2019

پاسخ

بشارت دادن این است که خبر خوش را به دیگران اعلام کنیم، اینکه عیسی مسیح برای نجات گناهکاران چه کاری انجام داد. برای انجام این کار باید به دیگران بگوییم که:

  1. خدا قدوس است ( اول یوحنا 1 : 5). او خالق همه چیز است ( پیدایش 1 : 1).
  2. همه انسانها گناهکارند و لایق خشم ابدی و عادلانه خدا می باشند. ( رومیان 3 : 10 – 19 ؛ مرقس 9 : 48 ؛ مکاشفه 14: 11).
  3. عیسی مسیح که انسان کامل و خدای کامل است، بدون گناه زندگی کرد، بر روی صلیب مُرد تا خشم خدا را به جای همه افرادی که به او ایمان می آورند، بر خود بگیرد، و از قبر برخاست تا به قوم خود حیات ابدی ببخشد. (یوحنا 1 : 1؛ اول تیموتائوس 2 : 5 ؛ عبرانیان 7 : 26 ؛ رومیان 3 : 21 – 26 ؛ دوم قرنتیان 5 : 21 ؛ اول قرنتیان 15 : 20 – 22).
  4. تنها راهِ نجات از تنبیه ابدی و آشتی با خدا این است که از گناه توبه کنیم و برای نجات به عیسی مسیح ایمان آوریم ( مرقس 1 : 15 ؛ اعمال 20 : 21).

بشارت دادن این است که به دیگران این پیغامهای اساسی را اعلام کنیم.