از نظر عهد جدید وقتیکه کلیساها با هم جمع می شوند باید چه کاری انجام دهند؟

پاسخها
01.23.2019

Author: Q&A, Ligon Duncan

پاسخ

عهد جدید می گوید که وقتی کلیساها جمع می شوند باید کتاب مقدس را بخوانند، کتاب مقدس را موعظه کنند، از کتاب مقدس دعا کنند، از کتاب مقدس سرود بخوانند، کتاب مقدس را ببینند.

1.کتاب مقدس را بخوانند: پولس به تیموتائوس گفت که ” خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار.” (اول تیموتائوس 4 : 13). کلیساها باید در جمعهای خود، کتاب مقدس را با صدای بلند بخوانند.

  1. کتاب مقدس را موعظه کنند: پولس به تیموتائوس گفت، ” کلام را موعظه کن” ( دوم تیموتائوس 4 : 2) پولس خودش “تمامی اراده خدا” را به کلیسای افسس اعلام کرد ( اعمال 20: 27). امروزه، جمعهای کلیسایی باید بر محور موعظاتی باشد که نکته اصلی یک عبارت از کتاب مقدس را برداشته و آنرا نکته اصلی موعظه می سازند و آنرا در زندگی روزمره  به کار می برند.
  2. از کتاب مقدس دعا کنند:  پولس اصرار می کند که در جمعهای کلیسایی دعا کنید. (اول تیموتائوس 2 : 8 ، 3 : 14 – 15). محتویات این دعاها باید بر اساس کتاب مقدس باشد تا تمام افراد حاضر در جلسه را تهذیب کند (اول قرنتیان 14 : 12، 26). به این معنا نیست که دعاهای جلسات کلیسایی باید خشک و رسمی باشد، بلکه باید بر اساس کتاب مقدس، غنی باشد.
  3. از کتاب مقدس سرود بخوانند: پولس به کلیسای کولُسی گفت، ” کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود،… به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید.” (کولسیان 3 : 16). به این معنا نیست که کلیساها باید فقط از مزامیر یا فقط از کلمات کتاب مقدس سرود بخوانند، بلکه باید سرودهایی را بخوانند که از زبان و الهیات کتاب مقدس اشباع شده است.
  4. کتاب مقدس را ببینند: ما می گوییم ” کتاب مقدس را ببینید”، چون آیینهای تعمید و شام خداوند، بر اساس عبارت آگوستین، ” کلام دیدنی” هستند. در تعمید و شام خداوند، ما کلام را می بینیم، بو می کنیم، لمس می کنیم، و می چشیم. کلیساهای مسیحی باید در طول جلسات عمومی و جمعهای خود، تعمید و شام خداوند را جشن بگیرند. ( اول قرنتیان 11 : 17 – 34).

{این مطالب برگرفته از فصلِ لیگون دانکان می باشد، ” پایه هایی برای پرستش بر اساس کتاب مقدس”، در ستایش خدا: رویایی برای اصلاحِ پرستش.  فیلیپ گراهان ریکِن، دِرِک دبلیو. اچ. توماس، و جی.لیگون دانکان،

) } 3. صفحات 65- 68. Philipsburg: P&S Publishing Co., 2003)  

نویسنده: لیگن دانکن