به جاهلان، شکّاکان، و گناهکاران موعظه کن

توسط Mark Dever | 03.19.2019

من اغلب اوقات این سؤال را می شنوم که” چطور متنی را در موعظه مشروح به کار ببریم؟” ممکن است پشت این سؤال، فرضیه های سؤال برانگیز بسیاری باشد. ممکن است فرد سؤال کننده موعظه های ” مشروحی” را که شنیده ( یا موعظه شده) به یاد می آورد، که هیچ تفاوتی با درسهای کتاب […]

به غیرمسیحیان، مسیحیان، و اعضای کلیسا موعظه کن

واعظان به چه کسی موعظه کنند؟ من اخیراً چند کتاب درباره موعظه از قفسه کتابخانه برداشتم و متوجه شدم که به ندرت به این سؤال اشاره شده است. به نظر می رسد که واعظان بیشتر نگران سبک موعظه خود هستند. هنوز، تعدادی از کشیشان هستند که به شنوندگان توجه می کنند و می خواهند تمرکز […]

یک قالب کتاب مقدسی برای موعظه مشروح

موعظه مشروح چیست؟ یک موعظه مشروح، موعظه ای است که محتویات و مقصود آن توسط محتویات و مقصود یک پیغام مشخص از آیات کتاب مقدس کنترل شده باشد. واعظ مطابق این متن موعظه می کند، و مقصودش این است که این موعظه کاری را در شنوندگانش انجام دهد که خدا قصد انجام آن را از […]

O que é Um Sermão “expositivo”?

10.09.2014

Um sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura, faz dele o ponto principal do sermão e o aplica à vida de hoje. Em outras palavras, um sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. É isso. […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2