شبان (سرپرستی) کلیسا چیست؟

01.23.2019

پاسخ مسأله اساسی: یک شیخ (اسقف) مردی است که (1) واجد شرایط مورد نیاز در اول تیموتائوس 3 : 1 – 7 و تیطس 1 : 6 – 9 می باشد، (2) توسط جماعتش به عنوان یک شیخ شناخته شده است، (3) و با تعلیم کلام، جماعت را رهبری می کند (اول تیموتائوس 3 : […]

  • Page 3 of 3
  • 1
  • 2
  • 3