بعضی از پیغامهایی که مردم به اشتباه ادعا می کنند که انجیل است، کدام است؟

توسط Mark Dever | 03.20.2019

پاسخ خدا می خواهد ما را ثروتمند بسازد. امروزه بعضی از واعظان می گویند که خبر خوش این است که خدا می خواهد ما را با پول و متعلقات فراوان برکت بسیار دهد- ما فقط باید بطلبیم! اما انجیل پیغامی درباره برکات روحانی است. (افسسیان 1 : 3): خدا عیسی مسیح را فرستاد که برای […]